W dniu wczorajszym, tj. 11 kwietnia 2023 roku odbył się kolejny warsztat zespołu roboczego ds. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich, a także pracownicy Biura.

W trakcie warsztatu dokonaliśmy podsumowania dotychczasowych prac nad LSR, wypracowaliśmy ostateczny kształt analizy SWOT z uwzględnieniem wszystkich uwag zgłaszanych przez społeczność lokalną podczas wrześniowych spotkań konsultacyjnych, a także za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie www.lobez.org.

Na podstawie zebranych informacji i zdiagnozowanych problemów oraz grup w niekorzystnej sytuacji zespół roboczy wypracował cele i przedsięwzięcia, które znajdą się w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a także dokonał wstępnego podziału budżetu.

W chwili obecnej LGD CIW przystępuje do bardzo intensywnych prac nad opracowaniem dokumentu, który zostanie Państwu przedłożony do konsultacji. Państwa głos, głos mieszkańców Powiatu Łobeskiego jest dla nas niezwykle ważny, dlatego zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tworzeniu naszej Strategii.