Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia:

1/2022/G/1/U

Zakres tematyczny operacji:

Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców (granty)

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia
Nr 1/2021/G/1/U

Planowane do realizacji zadania:

W ramach przedsięwzięcia finansowane będą operacje, które najlepiej mobilizują lokalne zasoby i przyczyniają się do tworzenia infrastrukturalnej przestrzeni społecznej i kulturalnej służącej aktywnym działaniom lokalnego społeczeństwa w formie miejsc lokalnej aktywności (kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej) i spędzania czasu wolnego, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kącików zainteresowań, zielonych klas, tablic edukacyjno-informacyjnych i innych  obiektów służących społeczności, a także opracowywaniu i wydawaniu publikacji o charakterze aktywizującym i integrującym mieszkańców.

Termin składania wniosków:

 

13.10.2022 r. – 27.10.2022 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

·         Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

·         Wniosek musi być wypełniony elektronicznie.

·         Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze wniosków
o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (na płycie CD).

·         Wersja papierowa wniosku musi być spójna z wersją elektroniczną. Wersja papierowa musi być trwale spięta,
a ponumerowane załączniki wpięte do skoroszytu lub segregatora.

·         Dokumentem niezbędnym jest „Karta opisu operacji”.

·         Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie osobiście, przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

·         O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”.

Forma wsparcia:

Płatność zryczałtowana (premia) do 90% kosztów kwalifikowalnych,
a w przypadku, gdy z wnioskiem wystąpi jednostka sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowanych, wypłacana w dwóch transzach: I transza 85% (po podpisaniu umowy o powierzenie grantu), II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona).

Wkład własny:

Wymagany jest wkład własny finansowy. Wkład rzeczowy w postaci wolontariatu na rzecz operacji stanowi koszt niekwalifikowalny.

Wysokość grantu/operacji:

Minimalna wartość grantu/operacji to 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), a maksymalna wartość to 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 36 211,33 € / 144.845,32 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście jedenaście EUR, 33/100; sto czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć zł, 32/100)

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Limit środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro zostanie przeliczony przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący).

Informacje o warunkach udzielenia wsparcia:

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w:

·         Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

·         Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020,

·         Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

Kryteria wyboru operacji:

·         Wybór operacji odbywa się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, zapisaną w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”;

·         Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców wynosi 77 punktów.

·         Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 26,95 punktów.

Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

·         Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku
o powierzenie grantu, karta opisu operacji, wzór umowy
o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, a także Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” pod adresem www.lobez.org w zakładce Nabory/Nabory 2021.

·         Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, tel. 91 57 37 329.

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia:

1/2022/G

Zakres tematyczny operacji:

Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców (granty)

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 1/2021/G.

Planowane do realizacji zadania:

W ramach przedsięwzięcia finansowane będą operacje, które najlepiej mobilizują lokalne zasoby i przyczyniają się do tworzenia infrastrukturalnej przestrzeni społecznej i kulturalnej służącej aktywnym działaniom lokalnego społeczeństwa w formie miejsc lokalnej aktywności (kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej) i spędzania czasu wolnego, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kącików zainteresowań, zielonych klas, tablic edukacyjno-informacyjnych i innych obiektów służących społeczności, a także opracowywaniu i wydawaniu publikacji o charakterze aktywizującym i integrującym mieszkańców.

Termin składania wniosków:

21.03.2022 r. – 04.04.2022 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

 • Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 • Wniosek musi być wypełniony elektronicznie.

 • Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze wniosków
  o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (na płycie CD).

 • Wersja papierowa wniosku musi być spójna z wersją elektroniczną. Wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki wpięte do skoroszytu lub segregatora.

 • Dokumentem niezbędnym jest „Karta opisu operacji”.

 • Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie osobiście, przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 • O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”.

Forma wsparcia:

Płatność zryczałtowana (premia) do 90% kosztów kwalifikowalnych,
a w przypadku, gdy z wnioskiem wystąpi jednostka sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowanych, wypłacana w dwóch transzach: I transza 85% (po podpisaniu umowy o powierzenie grantu), II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona).

Wkład własny:

Wymagany jest wkład własny finansowy. Wkład rzeczowy w postaci wolontariatu na rzecz operacji stanowi koszt niekwalifikowalny.

Wysokość grantu/operacji:

Minimalna wartość grantu/operacji to 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), a maksymalna wartość to 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 72.834,08 € / 291.336,32 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery EUR, 08/100; dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć zł, 32/100)

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu   w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Limit środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro zostanie przeliczony przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Informacje o warunkach udzielenia wsparcia:

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020,

 • Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

Kryteria wyboru operacji:

 • Wybór operacji odbywa się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, zapisaną w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”;

 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców wynosi 77 punktów.

 • Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 26,95 punktów.

Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

 • Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o powierzenie grantu, karta opisu operacji, wzór umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, a także Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” pod adresem www.lobez.org w zakładce Nabory/Nabory 2021.

 • Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, tel. 91 57 37 329.

 

UWAGA!!!

W związku z ciągle nieustabilizowaną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID – 19), w trosce o bezpieczeństwo Wnioskodawców oraz Pracowników Biura informujemy, iż w przypadku nagłego wzrostu liczby zachorowań LGD CIW odstąpi od organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. W związku z powyższym, w przypadku odstąpienia od organizacji szkoleń, w trakcie oceny operacji zgodnie z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji, żaden Wnioskodawca nie otrzyma 5 pkt. za udział w szkoleniu.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie. Konsultacje wniosków będą odbywały się drogą mailową i telefoniczną, a w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, stacjonarnie w Biurze LGD CIW.

Ponadto w celu złożenia wniosku zwracamy się z  serdeczną prośbą o uprzednie telefoniczne umówienie terminu złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 1/2022

Zakres: Zakładanie Działalności Gospodarczej

Termin składania wniosków: 15.02.2022 – 08.03.2022

Limit dostępnych środków:  137.520,24 € / 550.080,96 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia EUR, 24/100; pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt zł, 96/100)

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 1/2022

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Sekcja II: Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 1-3). 

Link:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   
w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

 

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu. 

W załączeniu także dokumenty określające warunki udzielenia wsparcia (Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Centrum Inicjatyw  Wiejskich oraz Regulamin Rady Centrum Inicjatyw Wiejskich) oraz karty oceny i opisu operacji, a także formularz dotyczący pomocy de minimis. 

 

UWAGA!!!

W związku z ciągle nieustabilizowaną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID – 19), w trosce o bezpieczeństwo Wnioskodawców oraz Pracowników Biura informujemy,
iż  w przypadku wzrostu liczby zachorowań LGD CIW odstąpi od organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.  W związku z powyższym, w przypadku odstąpienia od organizacji szkoleń, w trakcie oceny operacji zgodnie z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji, żaden Wnioskodawca nie otrzyma 5 pkt. za udział
w szkoleniu.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie. Konsultacje wniosków będą odbywały się drogą mailową i telefoniczną, a w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, stacjonarnie w Biurze LGD CIW.

Ponadto w celu złożenia wniosku zwracamy się z  serdeczną prośbą o uprzednie telefoniczne umówienie terminu złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 2/2022

Zakres: Rozwój Działalności Gospodarczej

Termin składania wniosków: 15.02.2022 – 08.03.2022

Limit dostępnych środków: 100.163,81 € / 400.655,24 zł (słownie: sto tysięcy sto sześćdziesiąt trzy EUR, 81/100; czterysta tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć zł, 24/100)

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 2/2022

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Sekcja I: Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne pkt. 1-3)):

Link:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   
w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .

Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

 

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu. 

W załączeniu także dokumenty określające warunki udzielenia wsparcia (Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Centrum Inicjatyw  Wiejskich oraz Regulamin Rady Centrum Inicjatyw Wiejskich) oraz karty oceny i opisu operacji, a także formularz dotyczący pomocy de minimis. 

 

UWAGA!!!

W związku z ciągle nieustabilizowaną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID – 19), w trosce o bezpieczeństwo Wnioskodawców oraz Pracowników Biura informujemy,
iż  w przypadku wzrostu liczby zachorowań LGD CIW odstąpi od organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.  W związku z powyższym,
w przypadku odstąpienia od organizacji szkoleń, w trakcie oceny operacji zgodnie
z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji, żaden Wnioskodawca nie otrzyma 5 pkt. za udział w szkoleniu.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie. Konsultacje wniosków będą odbywały się drogą mailową i telefoniczną, a w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, stacjonarnie w Biurze LGD CIW.

Ponadto w celu złożenia wniosku zwracamy się z  serdeczną prośbą o uprzednie telefoniczne umówienie terminu złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer ogłoszenia: 3/2022

Zakres: Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna (konkurs)

Termin składania wniosków: 21.03.2022 – 04.04.2022

Limit dostępnych środków: 83.906,14 € / 335.624,56 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć EUR, 14/100; trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery zł, 56/100)

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 3/2022

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją, projekt umowy o udzieleniu pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Sekcja I: Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne pkt. 1-3)):

Link:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.

Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacją mieszczącym się   
w limicie środków  wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia  pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .
Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

 

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu.

W załączeniu także dokumenty określające warunki udzielenia wsparcia (Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Centrum Inicjatyw  Wiejskich oraz Regulamin Rady Centrum Inicjatyw Wiejskich) oraz karty oceny i opisu operacji, a także formularz dotyczący pomocy de minimis.UWAGA!!!

W związku z ciągle nieustabilizowaną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID – 19), w trosce o bezpieczeństwo Wnioskodawców oraz Pracowników Biura informujemy,
iż  w przypadku wzrostu liczby zachorowań LGD CIW odstąpi od organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.  W związku z powyższym,
w przypadku odstąpienia od organizacji szkoleń, w trakcie oceny operacji zgodnie z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji, żaden Wnioskodawca nie otrzyma 5 pkt. za udział w szkoleniu.

Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie. Konsultacje wniosków będą odbywały się drogą mailową i telefoniczną, a w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, stacjonarnie w Biurze LGD CIW.

Ponadto w celu złożenia wniosku zwracamy się z  serdeczną prośbą o uprzednie telefoniczne umówienie terminu złożenia wniosku w siedzibie Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.