RODO

25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć coś więcej o RODO - dlatego przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje. Informacje na bieżąco będą uzupełniane dlatego prosimy o odwiedzanie naszej strony.

 

CZYM JEST RODO I OD KIEDY OBOWIĄZUJE?

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. 

RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Rozporządzenie w wersji PDF - pobierz

 

WAŻNE POJĘCIA ZAWARTE W RODO

Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie, adres: ul. Drawska 6, 73-150 Łobez

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Państwa dane osobowe (np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu) przetwarzane są przez Stowarzyszenie Centrum  Inicjatyw Wiejskich w celach statutowych oraz potrzeb niezbędnych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćW zależności od rodzaju realizowanego zadania zakres przetwarzanych danych ulega zmianie np. w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu, szkoleniu, spotkaniu zakres przetwarzanych danych będzie mniejszy niż w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie pomocy.   

Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Stowarzyszenie udostępnia Państwa dane osobowe odbiorcom danych, którymi mogą być np. podmioty oraz organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. Urząd Marszałkowski lub inne Instytucje pełniące nadzór nad Stowarzyszeniem.

A także firma obsługująca aplikację do oceny wniosków o przyznanie pomocy. 

Organ nadzorczy - oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

Do tej pory takim organem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Od dnia 25.05.2018 r. na podstawie RODO organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę, lecz ze względu na fakt, że jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. udział w szkoleniach, spotkaniach, składanie wniosków o przyznanie o pomocy w ramach działania 19 LEADER).

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:

 1. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 6. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jeżeli nie podadzą Państwo danych np. wypełniając wniosek o przyznanie pomocy to Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości rozpatrzenia wniosku.

Stowarzyszenie może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

-  w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy

- gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

- prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie, adres: ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, pod numerem KRS 0000305390 , NIP: 2530285678, REGON: 320559283, zwany dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Administrator Bezpieczeństwa Danych/Inspektor Ochrony Danych
W Stowarzyszeniu wyznaczony został Administrator Bezpieczeństwa Danych. Adres: Administrator Bezpieczeństwa Danych, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane dotyczące Administratora Bezpieczeństwa Danych są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszeniu w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osób, których dane dotyczą
Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w następujących celach:

 • bieżącego informowania o działalności Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia wniosków oraz protestów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 • realizacji przez Stowarzyszenie czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
 • marketingu, w tym promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością, w tym realizacja postanowień umów grantowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia,

Dane dotyczące podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie :

 • podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Stowarzyszenia danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych
 • Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Stowarzyszenia

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 • obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • posiadania statusu członka organizacji
 • niezbędny w związku z prowadzoną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej ze Stowarzyszeniem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

10. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

 • przyjęcie jako członka do Stowarzyszenia,
 • rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy,
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszenie,, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem,
 • rozpatrzenia protestu lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia protestu lub odwołania
 • udziału w szkoleniach, spotkaniach etc., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w zadaniach
 • otrzymywania informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym marketingu a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych informacji

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Stowarzyszenie przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

Mogą Państwo zwrócić się do Stowarzyszenia z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe.                                            

prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Stowarzyszenie nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że w przypadku złożenia wniosku o przyznane pomocy i nie wycofania go, lub posiadania czynnej umowy ze Stowarzyszeniem, przetwarzanie danych jest niezbędne do jej realizacji i dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Stowarzyszeniu.

Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Stowarzyszenie nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Stowarzyszenie o zmianie swoich danych osobowych.

Mogą Państwo zwrócić się do Stowarzyszenia z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w siedzibie Stowarzyszenia, listownie na adres Stowarzyszenia, lub telefonicznie.

W celu skorzystania ze wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia lub przesłać wniosek na adres Stowarzyszenia listownie lub drogą elektroniczną.

Stowarzyszenie udziela informacji na piśmie lub można ją będzie odebrać w siedzibie Stowarzyszenia po wcześniejszym powiadomieniu (e-mail lub sms).

Stowarzyszenie bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Stowarzyszenie informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W chwili obecnej w celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych w Stowarzyszeniu powołany został Administrator Bezpieczeństwa Informacji, choć Stowarzyszenie nie wyklucza powołania Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem Bezpieczeństwa Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Administrator Bezpieczeństwa Danych ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, bądź na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być udostępnione np. podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Stowarzyszenia danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

Stowarzyszenie nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.

 

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w dla celów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Obowiązki i uprawnienia związane z przetwarzaniem danych dla celów archiwalnych, a także ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. 2015 poz. 378)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2018 poz. 723)

Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. (tj. Dz.U. 2017 poz. 1588)

Rozporządzenie PE i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE STOWARZYSZENIEM:

Informacje o podmiotach współpracujących ze Stowarzyszeniem : 

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II nr 70,
  00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa);
 • Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. Tkacka 4, 70-556 Szczecin,

 

KLAUZULE DO PODDZIAŁAŃ 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 - pobierz

 

Załączniki:
Pobierz plik (klauzule.rar)klauzule.rar[ ]197 kB
Pobierz plik (Rozporządzenie.pdf)Rozporządzenie.pdf[ ]861 kB