Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich – Rady i pracowników biura LGD CIW

finansowany w ramach Poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

aktualizacja – 19.06.2023 r.

 

Adresat szkolenia

Tytuł szkolenia

Zakres szkolenia

Rok 2016

Rada i pracownicy biura

1. Podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR

Podstawowe dokumenty LGD – założenia i cele LSR, regulamin Rady, karty ocen, budżet, rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia, proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania – Rola Rady i Biura na poszczególnych etapach procesu w oparciu o procedury LGD CIW, analiza kart oceny wniosków

2. Zarządzanie procesem wdrażania LSR, funkcjonowaniem LGD z uwzględnieniem roli i zadań poszczególnych organów LGD

Specyfika aplikowania o pomoc za pośrednictwem LGD, rola i zadania organu decyzyjnego, metodyka postępowania z wnioskiem o pomoc

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Administrowanie danymi osobowymi przez LGD w świetle obowiązku rejestrowania zbiorów danych w GIODO

Zasady dotyczące przetwarzania danych, odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna jaka wiąże się z tym procesem, wniosek zgłoszenia zbiorów do GIODO

2. Szkolenia tematyczne z zakresu tworzenia i funkcjonowania NGO oraz z zakresu działalności gospodarczej.

Zasady  udzielania doradztwa dla różnych beneficjentów starających się o środki z budżetu LGD

Rok 2017

Rada i pracownicy biura

 

1. Metodyka pracy Rady w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach wdrażania LSR przez LGD w zakresie projektów grantowych

Zasady udzielania pomocy w ramach tego działania, cele ogólne i szczegółowe określone w LSR, rola i zadania organu decyzyjnego odpowiedzialnego za ocenę i dokonanie wyboru wniosków do finansowania, procedura oceny i wyboru operacji – zasady oceny wniosków przez LGD, analiza poszczególnych kart oceny i pozostałych dokumentów.

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Prowadzenie dokumentacji w organizacji pozarządowej

Dokumentacja kadrowa w organizacji – akta pracownicze, regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, wolontariat; Dokumentacja księgowa – dowody księgowe, archiwizacja dokumentów; Obieg dokumentów

Rok 2018

Rada i pracownicy biura

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Rozwój ludzi w organizacji

Podstawowe informacje o możliwościach rozwoju pracowników, współpracowników i wolontariuszy w organizacjach pozarządowych.

Rok 2019

Rada i pracownicy biura

1. Ewaluacja i monitoring LSR Lokalnej Grupy Działania w kontekście obowiązujących wytycznych

Wytyczne Ministerstwa w zakresie tworzenia i ewaluacji wskaźników w LSR, podstawowe pojęcia: kryteria SMART celów i wskaźników logika interwencji, matryca logiczna, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania, zasady monitorowania i stanu wdrażania LSR, cele i przedsięwzięcia w odniesieniu do określonych wskaźników zawartych w LSR, metody weryfikacji wskaźników i dokonywania pomiarów LSR, rzeczowa analiza wniosków z diagnozy

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Zarządzanie sobą w czasie oraz zarządzanie konfliktami

planowanie dnia pracy, priorytetyzacja czynności pracownika,  jak podnieść efektywność osobistą, rodzaje konfliktów, źródła konfliktów,  konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów

Rok 2020

Rada i pracownicy biura

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Rok 2021

Rada i pracownicy biura

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1. Koncepcja Smart Village w ramach działania LEADER”

Na czym polega idea Smart Village, zakres planowanej interwencji w ramach działania LEADER, przykłady inicjatyw realizowanych w Polsce i za granicą.

Rok 2022

Rada i pracownicy

Przed każdym konkursem

1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami

Pracownicy biura

1.Metody partycypacyjnego tworzenia LSR – praktyczny poradnik

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Badania ankietowe w ewaluacji i tworzeniu strategii – projektowanie, prowadzenie i analiza danych. 

 

- Omówienie elementów, które czynią proces budowania strategii „partycypacyjnym”.

- Planowanie procesu budowania strategii i angażowanie mieszkańców na jego poszczególnych etapach.

- Wybór metod partycypacyjnych – czym się kierować, skąd czerpać inspiracje?

- Rekomendowane metody partycypacyjne – porady jak w prosty sposób zapewnić realny udział mieszkańców w tworzeniu dokumentu.

- Tworzenie scenariusza warsztatu partycypacyjnego.

- Organizacja i prowadzenie warsztatu – jak zrobić to skutecznie?

- Uwzględnianie wyników warsztatów partycypacyjnych w dokumencie strategicznym. 

 

 - Po co prowadzić badania ankietowe? Kiedy stosować, a kiedy nie stosować ankiet?

- Badania ankietowe jako proces – kolejne kroki w ich projektowaniu i realizacji.

- Zasady tworzenia pytań ankietowych – jak uniknąć najczęściej spotykanych błędów?

- Dobór próby – kogo badać i jak wiele ankiet gromadzić?

- Docieranie do respondentów – jak to robić by badania ankietowe miały sens?

- Analiza danych – jakie narzędzia stosować by w prosty sposób podsumować wyniki ankiet?

- Prezentowanie wyników ankiet – jak uwzględniać je w raportach i dokumentach strategicznych by nie popełniać błędów?

 Rok 2023

Rada

Przed oceną wniosków:
1. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków

Praktyczne warsztaty na zasadzie oceny przykładowego wniosku – przebieg procesu oceny zgodności operacji z LSR i procesu oceny merytorycznej i wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny
Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami