Miejsce i sposób składania wniosków: 

 • Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze wniosków o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (na płycie CD).
 • Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie osobiście, przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

Forma wsparcia: Refundacja poniesionych kosztów 63,63% dla podmiotów sektora finansów publicznych i 90% dla pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

Warunki udzielenia wsparcia:

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.),
 • Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich"

Kryteria wyboru operacji:

 • Wybór operacji odbywa się zgodnie zProcedurą wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, zapisaną w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”;
 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wynosi100 punktów.
 • Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 40 punktów.

Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

 • Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, a także Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” pod adresem lobez.org
 • Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, tel. 91 57 37 329.