Miejsce i sposób składania wniosków: 

 • Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze wniosków
  o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (na płycie CD).
 • Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie osobiście, przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

Forma wsparcia: Refundacja poniesionych kosztów do 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Limit dostępnych środków: Limit dostępnych środków w ramach naboru – 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych)

Warunki udzielenia wsparcia:

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.),
 • Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich"

Kryteria wyboru operacji:

 • Wybór operacji odbywa się zgodnie zProcedurą wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, zapisaną w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”;
 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wynosi100 punktów.
 • Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi40 punktów.

Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

 • Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan, wzór umowy o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, a także Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” pod adresem www.lobez.org 

Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, tel. 91 57 37 329.