Na podstawie uchwały nr 5/2024
Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
z dnia 2 kwietnia 2024 roku

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się dnia 25 kwietnia r. (czwartek) o godzinie 13:45
w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 (sala konferencyjna, II piętro)

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy statutowe:
 • otwarcie zebrania,
 • wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
 • stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad;
 1. Bieżące sprawy Biura LGD CIW (zmiana adresu siedziby Biura LGD CIW),
 2. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2023 przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
 3. Podjecie uchwał:
 • Nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2023,
 • Nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2023 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu;
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za okres kadencji 2020-2024 przez: Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną;
 2. Podjęcie uchwał:
 • Nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za lata 2020-2024,
 • Nr 4/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za lata 2020-2024,
 • Nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
 1. Przedstawienie Planu Działania i Budżetu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2024,
 2. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2023-2027 – zmiana w budżecie wynikająca ze zwiększenia kwoty w ramach EFS+,
 3. Podjecie uchwał:
 • Nr 6/2024 w sprawie zatwierdzenia Planu Działań i Budżetu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2024;
 • Nr 7/2024 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich n lata 2023-2027,
 • Nr 8/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu organu decyzyjnego (Rady) Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2023-2027 wraz z załącznikami:
 1. Podziałem zadań i zakresem odpowiedzialności poszczególnych organów LGD dotyczących procesu oceny operacji,
 2. Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich dla projektów finansowanych z EFRROW na lata 2023-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Rady,
 3. Procedurą oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców w LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich finansowanych z EFRROW i EFS+ na lata 2023-2027 stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Rady,
 4. Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu Rady,

10. Zarządzenie wyborów do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024 - 2028;

11. Wybór komisji skrutacyjnej;

12. Przeprowadzenie wyborów:

 • do Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 • do Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich,

13. Podjęcie uchwał:

 • Nr 9/2024 w sprawie wyboru Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,
 • Nr 10/2024 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich,

14. Dyskusja i wolne wnioski

15. Zamknięcie obrad

 

Z poważaniem

Grażyna Zaremba-Szuba

Prezes Zarządu LGD CIW