Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia:

4/2019/G

Zakres tematyczny operacji:

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (granty)

Operacje realizowane w tym zakresie powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego, celów szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych do osiągnięcia wskaźników, określonych w Załączniku Nr 1 do ogłoszenia Nr 4/2019/G.

Planowane do realizacji zadania:

Operacje służące zwiększeniu atrakcyjności obszaru LGD przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców i organizacji pozarządowych realizowane 
w formie budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Termin składania wniosków:

 01.07.2019 r. – 15.07.2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek musi być wypełniony elektronicznie.

Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze wniosków o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (na płycie CD).

Wersja papierowa wniosku musi być spójna z wersją elektroniczną. Wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki wpięte do skoroszytu lub segregatora.

Dokumentem niezbędnym jest „Karta opisu operacji”.

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie osobiście, przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich”.

Forma wsparcia:

Płatność zryczałtowana (premia) do 90% kosztów kwalifikowalnych, 
a w przypadku, gdy z wnioskiem wystąpi jednostka sektora finansów publicznych do 63,63% kosztów kwalifikowanych, wypłacana w dwóch transzach: I transza 85% (po podpisaniu umowy o powierzenie grantu), II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona).

Wkład własny:

Wymagany jest wkład własny finansowy. Wkład rzeczowy w postaci wolontariatu na rzecz operacji stanowi koszt niekwalifikowalny.

Wysokość grantu/operacji:

Minimalna wartość grantu/operacji to 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), a maksymalna wartość to 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru – 259 120,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia zł, 00/100)

Informacje o warunkach udzielenia wsparcia:

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, zawarte są w:

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020,

Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

Kryteria wyboru operacji:

Wybór operacji odbywa się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w Lokalnej Grupie Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, zapisaną w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”;

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie promocji i informacji wynosi 107 punktów.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 37,45 punktu.

Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o powierzenie grantu, karta opisu operacji, wzór umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji, a także Regulamin Rady dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” pod adresem www.lobez.org w zakładce Nabory.

Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, tel. 91 57 37 329.